Universitetet i Bergen skal fremstå visuelt som én organisasjon i vår kommunikasjon med omverdenen. Den grafiske profilen skal bidra til dette, og er et viktig virkemiddel for å bygge vår profil og identitet. Riktig bruk sikrer at vår visuelle kommunikasjon blir helhetlig og gjenkjennelig. Profilen består av noen definerte profilelementer og et sett med enkle regler.

Når skal den grafiske profilen brukes?

Den grafiske profilen skal brukes av hele organisasjonen, og på digitale og trykte flater der Universitetet i Bergen er den formelle avsender. Eksempler kan være nettsider, videoer, dokumenter, brosjyrer, avhandlinger, publikasjoner, visittkort m.m., tilrettelagt til intern eller ekstern bruk.

Ansvaret for at den grafiske profilen brukes på riktig måte ligger i den enkelte avdeling/enhet. Dersom du er i tvil, snakk med nærmeste overordnede.

Dersom det er usikkerhet rundt bruk av grafisk profil og logo kan du ta kontakt med Kommunikasjonsavdelingen (Tilsvarende gjelder for nye nettsider). Alle unntak, både for digitale og trykte flater, skal godkjennes av Kommunikasjonsavdelingen.

Dersom studenter ønsker å bruke den grafiske profilen må det godkjennes av Kommunikasjonsavdelingen.

Universitetet i Bergens logo/emblem skal brukes på digitale og trykte flater der UiB er den formelle avsender. Eksempler kan være nettsider, videoer, dokumenter, brosjyrer, avhandlinger, publikasjoner, visittkort m.m., tilrettelagt til intern eller ekstern bruk.

Egne logoer er ikke tillatt for noen akademiske enheter, administrative enheter eller forskningsenheter. Bruk av egne logoer undergraver arbeidet med å bygge en helhetlig profil for Universitetet i Bergen.

Dersom det er usikkerhet rundt bruk av logo kan du ta kontakt med Kommunikasjonsavdelingen. Alle unntak, både for digitale og trykte flater, skal godkjennes av Kommunikasjonsavdelingen.

Studenter kan bruke UiBs logo/emblem på bachelor- og masteroppgaver for Universitetet i Bergen. Bruk av logo/emblem i andre sammenhenger må godkjennes av Kommunikasjonsavdelingen.

Riktig versjon av logo og emblem kan lastes ned her.

UiB i samarbeidsrelasjoner

Det er et mangfold i aktivitetene ved UiB. Det kan være samarbeid mellom flere universiteter, forhold knyttet til finansiering, eller deltakelse i foretak som skiller seg fra universitetets kjerneoppdrag. I disse tilfellene kan det være behov for å ta spesielle hensyn ved bruk av profil/logo.

UiB som hovedaktør

Dersom UiB er hovedaktør i en samarbeidsrelasjon er det viktig at dette kommer tydelig frem. Eksempel på dette kan være et samarbeid i regi av UiB som har eksterne støttespillere. UiBs grafiske profil skal som hovedregel brukes.

UiB som likeverdig partner

Den generelle regelen er at likeverdige partnere skal fremstå på en likeverdig måte. Et eksempel kan være et samarbeidsprosjekt der ulike universiteter er likeverdige partnere. UiBs grafiske profil skal som hovedregel ikke brukes.

UiB som støttespiller

Dersom UiB er en støttespiller er det viktig at UiB ikke fremstår som en hovedaktør. UiBs grafiske profil skal ikke brukes.

Om det er usikkerhet rundt bruk av grafisk profil og logo i samarbeidsrelasjoner, ta kontakt med Kommunikasjonsavdelingen.

Bilder

Bilder er et viktig virkemiddel i Universitetet i Bergens visuelle profilering. Bruk først og fremst bilder tatt ved UiB, det er mer troverdig enn bilder fra bildebyråer.

Bruk bilder av mennesker ved UiB i situasjoner som viser tilstedeværelse, aktivitet og engasjement. Et overordnet institusjonelt motiv er Universitetsmuseet i Bergen. Bruk gjerne bilder av bygg, men helst kombinert med mennesker i aktivitet.

Nye personvernregler (GDPR) krever i mange tilfeller dokumentert samtykke for bruk av bilder. Se mer informasjon her.

Universitetet i Bergen har inngått en avtale om illustrasjons- og portrettbilder med disse fotografene.

Ta kontakt med Kommunikasjonsavdelingen dersom du har spørsmål om bildebruk.